IList<TValue>.remove(TValue) Metoda

Definicja

Usuwa element, który ma określoną wartość z kontenera.Removes an element that has a specified value from the container.

public:
 void remove(TValue _Val);
public void remove (TValue _Val);
abstract member remove : 'Value -> unit
Public Sub remove (_Val As TValue)

Parametry

_Val
TValue

Wartość elementu do usunięcia z kontenera.The value of the element to remove from the container.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz list:: Remove (STL/CLR).For more information, see list::remove (STL/CLR).

Dotyczy