IList<TValue>.reverse Metoda

Definicja

Odwraca elementy kontrolowanej sekwencji.Reverses the elements of the controlled sequence.

public:
 void reverse();
public void reverse ();
abstract member reverse : unit -> unit
Public Sub reverse ()

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz list:: Reverse (STL/CLR).For more information, see list::reverse (STL/CLR).

Dotyczy