IList<TValue>.swap(IList<TValue>) Metoda

Definicja

Zamienia zawartości dwóch kontenerów.Swaps the contents of two containers.

public:
 void swap(Microsoft::VisualC::StlClr::IList<TValue> ^ _Right);
public void swap (Microsoft.VisualC.StlClr.IList<TValue> _Right);
abstract member swap : Microsoft.VisualC.StlClr.IList<'Value> -> unit
Public Sub swap (_Right As IList(Of TValue))

Parametry

_Right
IList<TValue>

Kontener, za pomocą którego ma zostać zamieniony zawartość.The container to swap contents with.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz list:: swap (STL/CLR).For more information, see list::swap (STL/CLR).

Dotyczy