IQueue<TValue,TCont> Interfejs

Definicja

Definiuje interfejs dla obiektu kolejki STL/CLR.Defines the interface for an STL/CLR queue object.

generic <typename TValue, typename TCont>
public interface class IQueue : ICloneable
public interface IQueue<TValue,TCont> : ICloneable
type IQueue<'Value, 'Cont> = interface
    interface ICloneable
Public Interface IQueue(Of TValue, TCont)
Implements ICloneable

Parametry typu

TValue

Typ elementu w kontrolowanej sekwencji.The type of an element in the controlled sequence.

TCont

Typ bazowego kontenera.The type of the underlying container.

Implementuje

Metody

assign(IQueue<TValue,TCont>)

Zamienia wszystkie elementy kontenera na zawartość podanego kontenera.Replaces all elements of the container with the contents of the provided container.

back()

Uzyskuje dostęp do ostatniego elementu kontenera.Accesses the last element of the container.

Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego wystąpienia.Creates a new object that is a copy of the current instance.

(Odziedziczone po ICloneable)
empty()

Określa, czy kontener nie zawiera żadnych elementów.Determines whether the container contains no elements.

front()

Uzyskuje dostęp do pierwszego elementu kontenera.Accesses the first element of the container.

get_container()

Uzyskuje dostęp do bazowego kontenera.Accesses the underlying container.

pop()

Usuwa ostatni element kontenera.Removes the last element of the container.

push(TValue)

Dodaje element na początku kontenera.Adds an element to the beginning of the container.

size()

Zlicza elementy w kontenerze.Counts the number of elements in the container.

Dotyczy