ApplicationStoppingEventArgs.Run(Func<Task>) Metoda

Definicja

Uruchamia określoną metodę asynchroniczną, zapobiegając zamykaniu aplikacji.

public:
 void Run(Func<System::Threading::Tasks::Task ^> ^ asyncMethod);
public void Run (Func<System.Threading.Tasks.Task> asyncMethod);
member this.Run : Func<System.Threading.Tasks.Task> -> unit
Public Sub Run (asyncMethod As Func(Of Task))

Parametry

asyncMethod
Func<Task>

Dotyczy