ExportProvider.PartLifecycleTracker.State Właściwość

Definicja

Pobiera poziom inicjalizacji, część MEF została już poddana.

public Microsoft.VisualStudio.Composition.ExportProvider.PartLifecycleState State { get; }
member this.State : Microsoft.VisualStudio.Composition.ExportProvider.PartLifecycleState
Public ReadOnly Property State As ExportProvider.PartLifecycleState

Wartość właściwości

ExportProvider.PartLifecycleState

Dotyczy