AddFileOptions Klasa

Definicja

Opcje kontrolujące zachowanie podczas dodawania pliku do projektu.

public ref class AddFileOptions
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class AddFileOptions
public class AddFileOptions
type AddFileOptions = class
Public Class AddFileOptions
Dziedziczenie
AddFileOptions

Konstruktory

AddFileOptions()

Tworzy wystąpienie nowego wystąpienia klasy AddFileOptions.

Właściwości

AdditionalReplacementValues

Pobiera lub ustawia słownik par klucz/wartość, które będą używane do zastępowania tokenów w pliku. Te wartości są dodatkowe do wartości w TokenReplacementValues . W przypadku konfliktów wartości określone w AdditionalReplacementValues zastąpią TokenReplacementValues .

OpenOnComplete

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy plik powinien być otwarty po dodaniu. Wartość domyślna to false.

SuppressOverwritePrompt

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik końcowy ma pominąć monit, jeśli istniejący plik zostanie wykryty i powinien zostać nadpisany. Wartość domyślna to false.

Dotyczy