ConnectedServiceUpdateContext.ServiceFolder Właściwość

Definicja

Pobiera folder, w IVsHierarchyItem którym są przechowywane artefakty usługi.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Shell::IVsHierarchyItem ^ ServiceFolder { Microsoft::VisualStudio::Shell::IVsHierarchyItem ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Shell.IVsHierarchyItem ServiceFolder { get; }
member this.ServiceFolder : Microsoft.VisualStudio.Shell.IVsHierarchyItem
Public ReadOnly Property ServiceFolder As IVsHierarchyItem

Wartość właściwości

IVsHierarchyItem

Zwraca wartość IVsHierarchyItem.

Dotyczy