DataConnectionProperties.ContainsKey(String) Metoda

Definicja

Testuje, czy określona właściwość jest członkiem bieżącego zestawu właściwości połączenia.

public:
 virtual bool ContainsKey(System::String ^ key);
public bool ContainsKey (string key);
abstract member ContainsKey : string -> bool
override this.ContainsKey : string -> bool
Public Function ContainsKey (key As String) As Boolean

Parametry

key
String

Nazwa właściwości, której obecność jest testowana.

Zwraca

Boolean

ma wartość true, jeśli określona właściwość jest elementem członkowskim kolekcji właściwości połączenia; w przeciwnym razie false.

Implementuje

Dotyczy