DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult.CreateErrorResult(Exception) Metoda

Definicja

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania błędu z wywołania zakończonego niepowodzeniem do DkmPendingBreakpoint. zarejestrowane.

public:
 static Microsoft::VisualStudio::Debugger::Breakpoints::DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult CreateErrorResult(Exception ^ exception);
public static Microsoft.VisualStudio.Debugger.Breakpoints.DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult CreateErrorResult (Exception exception);
static member CreateErrorResult : Exception -> Microsoft.VisualStudio.Debugger.Breakpoints.DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult
Public Shared Function CreateErrorResult (exception As Exception) As DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult

Parametry

exception
Exception

[In] obiekt wyjątku zawierający błąd

Zwraca

DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult

Zwraca wartość DkmEnrollPendingBreakpointAsyncResult.

Dotyczy