DkmClrCaughtExceptionInformation.Thread Właściwość

Definicja

DkmThread reprezentuje wątek działający w procesie docelowym.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).
public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmThread ^ Thread { Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmThread ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmThread Thread { get; }
member this.Thread : Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmThread
Public ReadOnly Property Thread As DkmThread

Wartość właściwości

DkmThread

Dotyczy