DkmGetActiveTaskAddressesForThreadAsyncResult Struktura

Definicja

Wynik wywołania asynchronicznego DkmClrAppDomain. GetActiveTaskAddressesForThread.

public value class DkmGetActiveTaskAddressesForThreadAsyncResult
public struct DkmGetActiveTaskAddressesForThreadAsyncResult
type DkmGetActiveTaskAddressesForThreadAsyncResult = struct
Public Structure DkmGetActiveTaskAddressesForThreadAsyncResult
Dziedziczenie
DkmGetActiveTaskAddressesForThreadAsyncResult

Konstruktory

DkmGetActiveTaskAddressesForThreadAsyncResult(UInt64[])

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania danych wyjściowych z pomyślnym wywołaniem metody DkmClrAppDomain. GetActiveTaskAddressesForThread.

Właściwości

ErrorCode

Kod HRESULT zwrócony przez obiekt wywołujący. Zostanie to DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), jeśli operacja została anulowana przed ukończeniem przetwarzania.

TaskAddresses

Aktywne zadania dla tego wątku.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 15 Update 8 (DkmApiVersion. VS15Update8).

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania błędu z wywołania zakończonego niepowodzeniem do DkmClrAppDomain. GetActiveTaskAddressesForThread.

Dotyczy