DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult.CreateErrorResult(Exception) Metoda

Definicja

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania błędu z wywołania zakończonego niepowodzeniem do DkmClrInstructionSymbol. GetAsyncKickoffMethod.

public:
 static Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult CreateErrorResult(Exception ^ exception);
public static Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult CreateErrorResult (Exception exception);
static member CreateErrorResult : Exception -> Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult
Public Shared Function CreateErrorResult (exception As Exception) As DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult

Parametry

exception
Exception

[In] obiekt wyjątku zawierający błąd

Zwraca

DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult

Zwraca wartość DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult.

Dotyczy