DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult Struktura

Definicja

Wynik wywołania asynchronicznego DkmClrInstructionSymbol. GetAsyncKickoffMethod.

public value class DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult
public value class DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult
struct DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult
public struct DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult
type DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult = struct
Public Structure DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult
Dziedziczenie
DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult

Konstruktory

DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult(Int32)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania danych wyjściowych z pomyślnym wywołaniem metody DkmClrInstructionSymbol. GetAsyncKickoffMethod.

Właściwości

ErrorCode

Kod HRESULT zwrócony przez obiekt wywołujący. Zostanie to DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), jeśli operacja została anulowana przed ukończeniem przetwarzania.

KickoffMethodToken

Token metody podzieloną.

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania błędu z wywołania zakończonego niepowodzeniem do DkmClrInstructionSymbol. GetAsyncKickoffMethod.

Dotyczy