DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult Struktura

Definicja

Wynik wywołania asynchronicznego DkmClrInstructionSymbol. GetMethodLocalSymbols.

public value class DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult
struct DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult
public struct DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult
type DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult = struct
Public Structure DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult
Dziedziczenie
DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult

Konstruktory

DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult(DkmClrMethodScopeData[])

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania danych wyjściowych z pomyślnym wywołaniem metody DkmClrInstructionSymbol. GetMethodLocalSymbols.

Właściwości

ErrorCode

Kod HRESULT zwrócony przez obiekt wywołujący. Zostanie to DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), jeśli operacja została anulowana przed ukończeniem przetwarzania.

Scopes

DkmClrMethodScopeData [] opisuje zakres w ramach metody. Są one definiowane przy użyciu ISymUnmanagedWriter:: OpenScope —/CloseScope —.

Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania błędu z wywołania zakończonego niepowodzeniem do DkmClrInstructionSymbol. GetMethodLocalSymbols.

Dotyczy