DkmGetMethodSymbolStoreAttributeAsyncResult Struktura

Definicja

Wynik wywołania asynchronicznego DkmClrInstructionSymbol. GetMethodSymbolStoreAttribute.

public value class DkmGetMethodSymbolStoreAttributeAsyncResult
struct DkmGetMethodSymbolStoreAttributeAsyncResult
public struct DkmGetMethodSymbolStoreAttributeAsyncResult
type DkmGetMethodSymbolStoreAttributeAsyncResult = struct
Public Structure DkmGetMethodSymbolStoreAttributeAsyncResult
Dziedziczenie
DkmGetMethodSymbolStoreAttributeAsyncResult

Konstruktory

DkmGetMethodSymbolStoreAttributeAsyncResult(Byte[])

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania danych wyjściowych z pomyślnym wywołaniem metody DkmClrInstructionSymbol. GetMethodSymbolStoreAttribute.

Właściwości

Data

Wartość żądanego atrybutu magazynu symboli. Jeśli nie można odnaleźć określonej nazwy atrybutu, będzie ona pustą tablicą.

Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).

ErrorCode

Kod HRESULT zwrócony przez obiekt wywołujący. Zostanie to DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), jeśli operacja została anulowana przed ukończeniem przetwarzania.

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania błędu z wywołania zakończonego niepowodzeniem do DkmClrInstructionSymbol. GetMethodSymbolStoreAttribute.

Dotyczy