DkmGetMethodTokensAsyncResult Struktura

Definicja

Wynik wywołania asynchronicznego DkmClrModuleInstance. GetMethodTokens.

public value class DkmGetMethodTokensAsyncResult
struct DkmGetMethodTokensAsyncResult
public struct DkmGetMethodTokensAsyncResult
type DkmGetMethodTokensAsyncResult = struct
Public Structure DkmGetMethodTokensAsyncResult
Dziedziczenie
DkmGetMethodTokensAsyncResult

Konstruktory

DkmGetMethodTokensAsyncResult(Int32[])

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania danych wyjściowych z pomyślnym wywołaniem metody DkmClrModuleInstance. GetMethodTokens.

Właściwości

ErrorCode

Kod HRESULT zwrócony przez obiekt wywołujący. Zostanie to DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), jeśli operacja została anulowana przed ukończeniem przetwarzania.

Tokens

Tablica tokenów dla metody.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 14 RTM (DkmApiVersion. VS14RTM).

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania błędu z wywołania zakończonego niepowodzeniem do DkmClrModuleInstance. GetMethodTokens.

Dotyczy