DkmUpdateFavoritesAsyncResult Struktura

Definicja

Wynik wywołania asynchronicznego DkmClrRuntimeInstance. UpdateFavorites.

public value class DkmUpdateFavoritesAsyncResult
public struct DkmUpdateFavoritesAsyncResult
type DkmUpdateFavoritesAsyncResult = struct
Public Structure DkmUpdateFavoritesAsyncResult
Dziedziczenie
DkmUpdateFavoritesAsyncResult

Właściwości

ErrorCode

Kod HRESULT zwrócony przez obiekt wywołujący. Zostanie to DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), jeśli operacja została anulowana przed ukończeniem przetwarzania.

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania błędu z wywołania zakończonego niepowodzeniem do DkmClrRuntimeInstance. UpdateFavorites.

Dotyczy