DkmCustomUIVisualizerInfo.Id Właściwość

Definicja

Unikatowy identyfikator dla tej przeglądarki.

public:
 property System::UInt32 Id { System::UInt32 get(); };
public:
 property unsigned int Id { unsigned int get(); };
public uint Id { get; }
member this.Id : uint32
Public ReadOnly Property Id As UInteger

Wartość właściwości

UInt32

Zwraca wartość UInt32.

Dotyczy