DkmExceptionInformation.Code Właściwość

Definicja

32-bitowy kod liczby całkowitej dla wyjątku. W przypadku wyjątków Win32 jest to kod przesłany do elementu Podnieśćexception (np. EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION). Ta wartość jest równa zero dla kategorii wyjątków, które identyfikują wyjątki według ciągu (np. CLR).

public:
 property System::UInt32 Code { System::UInt32 get(); };
public:
 property unsigned int Code { unsigned int get(); };
public uint Code { get; }
member this.Code : uint32
Public ReadOnly Property Code As UInteger

Wartość właściwości

UInt32

Zwraca wartość UInt32.

Dotyczy