DkmExceptionInformation.ExceptionCategory Właściwość

Definicja

Wskazuje typ wyjątku.

public:
 property Guid ExceptionCategory { Guid get(); };
public Guid ExceptionCategory { get; }
member this.ExceptionCategory : Guid
Public ReadOnly Property ExceptionCategory As Guid

Wartość właściwości

Guid

Zwraca wartość Guid.

Dotyczy