DkmExceptionInformation.GetAdditionalInformation Metoda

Definicja

Zawiera dodatkowe informacje o wyjątku, który będzie wyświetlany, gdy program Visual Studio zatrzyma się na wyjątek. W przypadku wyjątków CLR zawiera właściwość "Message" z elementu System. Exception, który został zgłoszony.

Ograniczenie lokalizacji: interfejs API musi zostać wywołany ze składnika monitora (poziom składnika < 100 000).

public:
 System::String ^ GetAdditionalInformation();
public:
 Platform::String ^ GetAdditionalInformation();
std::wstring GetAdditionalInformation();
public string GetAdditionalInformation ();
member this.GetAdditionalInformation : unit -> string
Public Function GetAdditionalInformation () As String

Zwraca

String

[Out, opcjonalne] Opis ciągu wyjątku. Jeśli żadne inne informacje nie są dostępne, zwracana jest wartość null.

Dotyczy