DkmExceptionInformation.RuntimeInstance Właściwość

Definicja

Klasa DkmRuntimeInstance reprezentuje środowisko wykonawcze, które jest ładowane do DkmProcess i zawiera kod, który ma być debugowany.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmRuntimeInstance ^ RuntimeInstance { Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmRuntimeInstance ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmRuntimeInstance RuntimeInstance { get; }
member this.RuntimeInstance : Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmRuntimeInstance
Public ReadOnly Property RuntimeInstance As DkmRuntimeInstance

Wartość właściwości

DkmRuntimeInstance

Zwraca wartość DkmRuntimeInstance.

Dotyczy