DkmSteppingCodePath.Create(String, Int32, Int32, ReadOnlyCollection<Byte>) Metoda

Definicja

Utwórz nowe wystąpienie obiektu DkmSteppingCodePath.

public:
 static Microsoft::VisualStudio::Debugger::Stepping::DkmSteppingCodePath ^ Create(System::String ^ Name, int CodePathOffset, int EndOffset, System::Collections::ObjectModel::ReadOnlyCollection<System::Byte> ^ AdditionalData);
public static Microsoft.VisualStudio.Debugger.Stepping.DkmSteppingCodePath Create (string Name, int CodePathOffset, int EndOffset, System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<byte> AdditionalData);
static member Create : string * int * int * System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<byte> -> Microsoft.VisualStudio.Debugger.Stepping.DkmSteppingCodePath
Public Shared Function Create (Name As String, CodePathOffset As Integer, EndOffset As Integer, AdditionalData As ReadOnlyCollection(Of Byte)) As DkmSteppingCodePath

Parametry

Name
String

Podczas Ciąg, który reprezentuje możliwy dostęp do ścieżki kodu, można wybrać.

CodePathOffset
Int32

Podczas W przypadku zarządzanych jest to przesunięcie IL do wywołania instrukcji. Dla natywnego, jest to adres RVA instrukcji Call.

EndOffset
Int32

Podczas Reprezentuje przesunięcie końcowe dla bieżącej jednostki kroku.

AdditionalData
ReadOnlyCollection<Byte>

[W, opcjonalnie] Dodatkowe dane dotyczące ścieżki kodu. Znaczenie jest specyficzne dla implementacji.

Zwraca

DkmSteppingCodePath

Określoną Wynik wywołania metody.

Dotyczy