DkmSteppingCodePath.Name Właściwość

Definicja

Ciąg, który reprezentuje możliwy dostęp do ścieżki kodu, można wybrać.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ Name { Platform::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Wartość właściwości

String

Zwraca wartość String.

Dotyczy