DkmIsHiddenCodeAsyncResult.CreateErrorResult(Exception) Metoda

Definicja

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania błędu z wywołania zakończonego niepowodzeniem do DkmInstructionSymbol. IsHiddenCode.

public:
 static Microsoft::VisualStudio::Debugger::Symbols::DkmIsHiddenCodeAsyncResult CreateErrorResult(Exception ^ exception);
public static Microsoft.VisualStudio.Debugger.Symbols.DkmIsHiddenCodeAsyncResult CreateErrorResult (Exception exception);
static member CreateErrorResult : Exception -> Microsoft.VisualStudio.Debugger.Symbols.DkmIsHiddenCodeAsyncResult
Public Shared Function CreateErrorResult (exception As Exception) As DkmIsHiddenCodeAsyncResult

Parametry

exception
Exception

[In] obiekt wyjątku zawierający błąd

Zwraca

DkmIsHiddenCodeAsyncResult

Zwraca wartość DkmIsHiddenCodeAsyncResult.

Dotyczy