GraphCommonSchema.Schema Właściwość

Definicja

public:
 static property Microsoft::VisualStudio::GraphModel::GraphSchema ^ Schema { Microsoft::VisualStudio::GraphModel::GraphSchema ^ get(); };
public static Microsoft.VisualStudio.GraphModel.GraphSchema Schema { get; }
member this.Schema : Microsoft.VisualStudio.GraphModel.GraphSchema
Public Shared ReadOnly Property Schema As GraphSchema

Wartość właściwości

GraphSchema

Dotyczy