KnownMonikers.AddReference Właściwość

Definicja

public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker AddReference { Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker get(); };
public static Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker AddReference { get; }
member this.AddReference : Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker
Public Shared ReadOnly Property AddReference As ImageMoniker

Wartość właściwości

ImageMoniker

Zwraca wartość ImageMoniker.

Dotyczy