KnownMonikers.Push Właściwość

Definicja

public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker Push { Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker get(); };
public static Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker Push { get; }
member this.Push : Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker
Public Shared ReadOnly Property Push As ImageMoniker

Wartość właściwości

ImageMoniker

Dotyczy