KnownMonikers.SolutionFolderSwitch Właściwość

Definicja

public:
 static property Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker SolutionFolderSwitch { Microsoft::VisualStudio::Imaging::Interop::ImageMoniker get(); };
public static Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker SolutionFolderSwitch { get; }
member this.SolutionFolderSwitch : Microsoft.VisualStudio.Imaging.Interop.ImageMoniker
Public Shared ReadOnly Property SolutionFolderSwitch As ImageMoniker

Wartość właściwości

ImageMoniker

Dotyczy