DocumentHighlight.Range Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia zakres, do którego ma zastosowanie wyróżnienie.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::LanguageServer::Protocol::Range ^ Range { Microsoft::VisualStudio::LanguageServer::Protocol::Range ^ get(); void set(Microsoft::VisualStudio::LanguageServer::Protocol::Range ^ value); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember(Name="range")]
public Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.Range Range { get; set; }
[<System.Runtime.Serialization.DataMember(Name="range")>]
member this.Range : Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.Range with get, set
Public Property Range As Range

Wartość właściwości

Range
Atrybuty

Dotyczy