WorkspaceClientCapabilities.WorkspaceEdit Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ustawienie edytowania obszaru roboczego.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::LanguageServer::Protocol::WorkspaceEditSetting ^ WorkspaceEdit { Microsoft::VisualStudio::LanguageServer::Protocol::WorkspaceEditSetting ^ get(); void set(Microsoft::VisualStudio::LanguageServer::Protocol::WorkspaceEditSetting ^ value); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember(Name="workspaceEdit")]
public Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.WorkspaceEditSetting WorkspaceEdit { get; set; }
[<System.Runtime.Serialization.DataMember(Name="workspaceEdit")>]
member this.WorkspaceEdit : Microsoft.VisualStudio.LanguageServer.Protocol.WorkspaceEditSetting with get, set
Public Property WorkspaceEdit As WorkspaceEditSetting

Wartość właściwości

WorkspaceEditSetting
Atrybuty

Dotyczy