DescriptionResourceAttribute.ResourceName Właściwość

Definicja

Nazwa zasobu.

public:
 property System::String ^ ResourceName { System::String ^ get(); };
public string ResourceName { [System.Diagnostics.DebuggerStepThrough] get; }
[<get: System.Diagnostics.DebuggerStepThrough>]
member this.ResourceName : string
Public ReadOnly Property ResourceName As String

Wartość właściwości

String
Atrybuty

Dotyczy