DescriptionResourceAttribute.Type Właściwość

Definicja

Wpisz identyfikującą lokalizację zasobu.

public:
 property Type ^ Type { Type ^ get(); };
public Type Type { [System.Diagnostics.DebuggerStepThrough] get; }
[<get: System.Diagnostics.DebuggerStepThrough>]
member this.Type : Type
Public ReadOnly Property Type As Type

Wartość właściwości

Type
Atrybuty

Dotyczy