Diagram.BaseFontFromEnvironment Właściwość

Definicja

Pobiera czcionkę ze środowiska, która powinna zostać użyta do określenia BaseFont.
Domyślnym zachowaniem jest zwrócenie tego Systems IconTitleFont.
Ta właściwość jest również używana przez funkcję Autozoom, aby określić, czy Diagram powinien być otwarty, czy utworzony przy początkowym współczynniku powiększenia większym niż 100%.
Wynikowy BaseFont może być inny rozmiar od tej czcionki środowiska.
Ta właściwość powinna zostać zastąpiona, aby uzyskać czcionkę inną niż IconTitleFont Systems.

protected:
 virtual property System::Drawing::Font ^ BaseFontFromEnvironment { System::Drawing::Font ^ get(); };
protected virtual System.Drawing.Font BaseFontFromEnvironment { get; }
member this.BaseFontFromEnvironment : System.Drawing.Font
Protected Overridable ReadOnly Property BaseFontFromEnvironment As Font

Wartość właściwości

Font

Czcionka ze środowiska, która powinna zostać użyta do określenia BaseFont.

Dotyczy