DomainClass Klasa

Definicja

DomainClass DomainClass definiuje klasę domeny.

public ref class DomainClass : Microsoft::VisualStudio::Modeling::DslDefinition::NamedDomainElement
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DescriptionResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DomainClass.Description", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DisplayNameResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DomainClass.DisplayName", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainModelOwner(typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel))]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainObjectId("b76cd8eb-07d4-4fe1-be30-8ddd249e26b2")]
[Microsoft.VisualStudio.Modeling.Validation.ValidationState(Microsoft.VisualStudio.Modeling.Validation.ValidationState.Enabled)]
[System.CLSCompliant(true)]
public class DomainClass : Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.NamedDomainElement
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DescriptionResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DomainClass.Description", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.Design.DisplayNameResource("Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DomainClass.DisplayName", typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel), "Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.GeneratedCode.DomainModelResx")>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainModelOwner(typeof(Microsoft.VisualStudio.Modeling.DslDefinition.DslDefinitionModelDomainModel))>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.DomainObjectId("b76cd8eb-07d4-4fe1-be30-8ddd249e26b2")>]
[<Microsoft.VisualStudio.Modeling.Validation.ValidationState(Microsoft.VisualStudio.Modeling.Validation.ValidationState.Enabled)>]
[<System.CLSCompliant(true)>]
type DomainClass = class
    inherit NamedDomainElement
Public Class DomainClass
Inherits NamedDomainElement
Dziedziczenie
Pochodne
Atrybuty

Konstruktory

DomainClass(Partition, PropertyAssignment[])

Konstruktor

DomainClass(Store, PropertyAssignment[])

Konstruktor

Pola

AccessModifierDomainPropertyId

Identyfikator właściwości domeny AccessModifier.

DomainClassId

Identyfikator klasy domeny DomainClass.

GeneratesDoubleDerivedDomainPropertyId

Identyfikator właściwości domeny GeneratesDoubleDerived.

HasCustomConstructorDomainPropertyId

Identyfikator właściwości domeny HasCustomConstructor.

InheritanceModifierDomainPropertyId

Identyfikator właściwości domeny InheritanceModifier.

IsNamespaceTrackingDomainPropertyId

Identyfikator właściwości domeny IsNamespaceTracking.

NamespaceDomainPropertyId

Identyfikator właściwości domeny przestrzeni nazw.

Właściwości

AccessModifier

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domeny AccessModifier. Określa, czy modyfikator dostępu dla klasy domeny jest publiczny, czy wewnętrzny.

AllDescendants

Pobiera listę tylko do odczytu dla wszystkich klas domeny bezpośrednio lub pośrednio pochodną.

AllProperties

Zestaw wszystkich DomainProperties zdefiniowanych w tej klasie i Dziedziczony z klas bazowych

AllRolesPlayed

Zestaw wszystkich DomainRoles, które są odtwarzane bezpośrednio przez tę klasę i dziedziczone z klas bazowych

Attributes

Pobiera listę atrybutów.

(Odziedziczone po AttributedDomainElement)
BaseClass

Pobiera lub ustawia BaseClass. Klasa bazowa tej klasy domeny.

ClassData

Pobiera lub ustawia ClassData. Dane konfiguracji serializacji kodu XML dla klasy domeny.

CustomAttributes

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domeny CustomAttributes —. Używane do przyporządkowania kodu wygenerowanego z tego elementu.

(Odziedziczone po AttributedDomainElement)
CustomTypeDescriptor

Pobiera lub ustawia CustomTypeDescriptor. Definicja niestandardowego deskryptora typu dla klasy.

Description

Pobiera lub ustawia wartość właściwości opis domeny. Używane w interfejsie użytkownika i dokumentacji kodu wygenerowanego projektanta.

(Odziedziczone po AttributedDomainElement)
DisplayName

Pobiera lub ustawia wartość właściwości DisplayName domeny. Nazwa, która będzie wyświetlana w wygenerowanym projektancie dla tego elementu.

(Odziedziczone po NamedDomainElement)
DslLibrary

Pobiera lub ustawia DslLibrary. Biblioteka DSL definiująca typ odwołania.

ElementMergeDirectives

Pobiera listę ElementMergeDirectives.

GeneratesDoubleDerived

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domeny GeneratesDoubleDerived. Jeśli wartość jest równa true, program wygeneruje zarówno klasę bazową ze wszystkimi funkcjami, jak i klasę częściową do obsługi dostosowywania za pomocą przesłonięć.

HasCustomConstructor

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domeny HasCustomConstructor. W przypadku wartości true oznacza, że Konstruktor niestandardowy zostanie udostępniony w kodzie.

HelpKeyword

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domeny HelpKeyword. Opcjonalne słowo kluczowe używane do indeksowania pomocy F1 dla tego elementu.

(Odziedziczone po NamedDomainElement)
Id

Unikatowy identyfikator tego elementu.

(Odziedziczone po ModelElement)
InheritanceModifier

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domeny InheritanceModifier. Określa, czy modyfikator dziedziczenia klasy .NET wygenerowanej z klasy domeny ma wartość None, abstract lub Sealed.

IsActive

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli element jest obecnie aktywny w ramach modelu, wartość false, jeśli element został usunięty lub jest w trakcie usuwania.

(Odziedziczone po ModelElement)
IsDeleted

Czy element został usunięty z modelu. (Usunięte elementy nie są natychmiast niszczone, aby polecenie Cofnij mogło cofnąć usunięcie elementu).

(Odziedziczone po ModelElement)
IsDeleting

Czy element został usunięty z modelu. (Usunięte elementy nie są natychmiast niszczone, aby polecenie Cofnij mogło cofnąć usunięcie elementu).

(Odziedziczone po ModelElement)
IsDescriptionTracking

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domeny IsDescriptionTracking. W przypadku wartości true Właściwość Description śledzi inne dane w definicji DSL.

(Odziedziczone po AttributedDomainElement)
IsDisplayNameTracking

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domeny IsDisplayNameTracking. W przypadku wartości true Właściwość DisplayName śledzi inne dane w definicji DSL.

(Odziedziczone po NamedDomainElement)
IsNamespaceTracking

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domeny IsNamespaceTracking. W przypadku wartości true Właściwość Namespace śledzi inne dane w definicji DSL.

Name

Pobiera lub ustawia wartość właściwości nazwy domeny. Nazwa tego elementu.

(Odziedziczone po NamedDomainElement)
Namespace

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domena przestrzeni nazw. Przestrzeń nazw stowarzyszona z tą klasą domeny.

Notes

Pobiera lub ustawia wartość właściwości domena. Nieformalne uwagi skojarzone z tym elementem.

(Odziedziczone po DomainElement)
Partition

Pobiera lub ustawia wystąpienie partycji, które zawiera ten element.

(Odziedziczone po ModelElement)
Properties

Pobiera listę właściwości.

ProxyIsNameTracking

Zwirtualizowana wersja IsNameTracking, która będzie poradzić sobie z faktem, że klasy pochodne są własnością flag IsNameTracking

(Odziedziczone po NamedDomainElement)
RolesPlayed

Pobiera listę RolesPlayed. Role pełnione przez klasę.

Store

Pobierz wystąpienie magazynu, które zawiera ten element.

(Odziedziczone po ModelElement)
SubClasses

Pobiera listę podklas. Opis elementu Microsoft. VisualStudio. Modeling. DslDefinition. ClassHasBaseClass. BaseClass

Metody

CalculateDescription()

Oblicz wartość opisu

CalculateName()

Oblicza wartość nazwy

(Odziedziczone po NamedDomainElement)
CanMerge(ProtoElementBase, ElementGroupPrototype)

Zwraca wartość wskazującą, czy element źródłowy reprezentowany przez określoną ProtoElementę główną można dodać do tego elementu.

ChooseMergeTarget(ElementGroup)

Pobiera ModelElement, który ma być używany jako element docelowy procesu scalania elementów elementu.
Jest to wywoływane przez proces scalania, gdy ten element jest elementem docelowym scalenia.
Zapewnia to element z możliwością zmiany elementu docelowego na coś innego niż sama.

(Odziedziczone po ModelElement)
ChooseMergeTarget(ElementGroupPrototype)

Pobiera ModelElement, który ma być używany jako element docelowy dla procesu scalania ElementGroupPrototype.
Jest to wywoływane przez proces scalania, gdy ten element jest elementem docelowym scalenia.
Zapewnia to element z możliwością zmiany elementu docelowego na coś innego niż sama.

(Odziedziczone po ModelElement)
Copy()

Tworzy kopię elementu w modelu.

(Odziedziczone po ModelElement)
Copy(IEnumerable<Guid>)

Tworzy kopię elementu w modelu.

(Odziedziczone po ModelElement)
Delete()

Usuwa element z modelu.

(Odziedziczone po ModelElement)
Delete(Guid[])

Usuwa element z modelu.

(Odziedziczone po ModelElement)
GetDomainClass()

Pobiera najbardziej pochodną klasę domeny dla tego elementu.

(Odziedziczone po ModelElement)
GetFullName(Boolean)

Pobiera w pełni kwalifikowaną nazwę dla tej klasy

GetRelativeName(String, Boolean)

Pobiera nazwę klasy domeny względem bieżącej przestrzeni nazw. Jeśli bieżąca przestrzeń nazw jest taka sama jak ta. Następnie zwracamy ten obszar nazw. Nazwij. W przeciwnym razie zwracamy ten. Getfullname ()

GetRoleCollection<TCollection,TElement>(Guid)

Pobiera lub tworzy kolekcję połączonych elementów

(Odziedziczone po ModelElement)
IsDerivedFrom(DomainClass)

Sprawdź, czy ta klasa jest pochodną danej klasy.

MergeConfigure(ElementGroup)

Skonfiguruj nowo scaloną DomainClass

MergeDisconnect(ModelElement)

Wykonuje operację, która jest przeciwieństwem do MergeRelate-tj. rozłącza dany element od bieżącego (usuwa linki utworzone przez MergeRelate).

MergeRelate(ModelElement, ElementGroup)

Wywoływane przez proces scalania, aby utworzyć relację między tym elementem docelowym a określonym elementem źródłowym. Zazwyczaj relacja nadrzędny-podrzędny jest ustanawiana między elementem docelowym (nadrzędnym) i elementem źródłowym (podrzędnym), ale można określić wszelkie relacje.

OnCopy(ModelElement)

Wywoływana, gdy została utworzona kopia elementu. Metoda jest wywoływana dla zduplikowanego elementu.

(Odziedziczone po ModelElement)
OnDeleted()

Wywoływane przez model po usunięciu elementu.

(Odziedziczone po ModelElement)
OnDeleting()

Wywoływane przez model przed usunięciem elementu.

(Odziedziczone po ModelElement)
OnInheritanceModifierChanged(InheritanceModifier, InheritanceModifier)

Wywołuje się, gdy InheritanceModifier zmiany DomainClass

OnNameChanged(String, String)

Wywołuje się, gdy zmieniana jest nazwa DomainClass

OnNamespaceChanged(String, String)

Wywołuje się, gdy przestrzeń nazw DomainClass ulega zmianie

OnResurrected()

Wywoływane przez model po nastąpił elementu (umieszczonym z powrotem w sklepie).

(Odziedziczone po ModelElement)
OnRolePlayerPositionChanged(DomainRoleInfo, ElementLink, Int32, Int32)

Wirtualna metoda powiadamiania o zmianie położenia obiektu pełniącego rolę.

(Odziedziczone po ModelElement)
OnRolePlayerPositionChanging(DomainRoleInfo, ElementLink, Int32, Int32)

Wirtualna metoda powiadamiania o zmianie położenia obiektu pełniącego rolę.

(Odziedziczone po ModelElement)

Jawne implementacje interfejsu

IMergeElements.CanMerge(ProtoElementBase, ElementGroupPrototype) (Odziedziczone po ModelElement)
IMergeElements.ChooseMergeTarget(ElementGroup) (Odziedziczone po ModelElement)
IMergeElements.ChooseMergeTarget(ElementGroupPrototype) (Odziedziczone po ModelElement)
IMergeElements.MergeConfigure(ElementGroup) (Odziedziczone po ModelElement)
IMergeElements.MergeDisconnect(ModelElement) (Odziedziczone po ModelElement)
IMergeElements.MergeRelate(ModelElement, ElementGroup) (Odziedziczone po ModelElement)

Metody rozszerzania

AddExtension(ModelElement, DomainClassInfo)

Rozszerzenie tego ModelElement przy użyciu nowo uruchomionego rozszerzenia określonego typu domeny. Gdy element ma już rozszerzenie tego typu, zostanie wygenerowany element InvalidOperationException.

AddExtension(ModelElement, ExtensionElement)

Rozszerzenie tego ModelElement z określonym rozszerzeniem. InvalidOperationException zostanie wygenerowany, jeśli element ma już rozszerzenie tego samego typu.

AddExtension(ModelElement, Guid)

Rozszerzenie tego ModelElement z nowo utworzonym rozszerzeniem typu domeny. Gdy element ma już rozszerzenie tego typu, zostanie wygenerowany element InvalidOperationException.

AddExtension(ModelElement, Type)

Rozszerzaj ten ModelElement przy użyciu nowo uruchomionego rozszerzenia określonego typu. Gdy element ma już rozszerzenie tego typu, zostanie wygenerowany element InvalidOperationException.

AddExtension<T>(ModelElement)

Rozszerzaj ten ModelElement przy użyciu nowo uruchomionego rozszerzenia określonego typu. InvalidOperationException zostanie wygenerowany, jeśli element ma już rozszerzenie tego samego typu.

GetAllExtensions(ModelElement)

Zwraca wartość wyliczalną, która wykonuje pierwsze przechodzenie między drzewami elementów rozszerzenia osadzonych w tym ModelElement.

GetBaseElement(ModelElement)

Zwraca katalog główny MEL wirtualnego, w którym uczestniczy określony ModelElement.

GetExtension(ModelElement, DomainClassInfo)
GetExtension(ModelElement, Guid)
GetExtension(ModelElement, Type)

Pobierz Rozszerzenieelement określonego typu z dostępnych rozszerzeń tego ModelElement. Jeśli element nie ma takiego rozszerzenia, zostanie zgłoszony InvalidOperationException.

GetExtension<T>(ModelElement)

Pobierz Rozszerzenieelement określonego typu z dostępnych rozszerzeń tego ModelElement. Jeśli element nie ma takiego rozszerzenia, zostanie zgłoszony InvalidOperationException.

IsExtendedBy(ModelElement, DomainClassInfo)

Wykonaj zapytanie, czy ten ModelElement jest obecnie rozszerzony przez Rozszerzenieelement określonego typu.

IsExtendedBy(ModelElement, Guid)

Wykonaj zapytanie, czy ten ModelElement jest obecnie rozszerzony przez Rozszerzenieelement określonego typu.

IsExtendedBy(ModelElement, Type)

Wykonaj zapytanie, czy ten ModelElement jest obecnie rozszerzony przez Rozszerzenieelement określonego typu.

RemoveExtension(ModelElement, DomainClassInfo)

Usuń wszystkie rozszerzenia określonego ModelElement o określonym typie.

RemoveExtension(ModelElement, ExtensionElement)

Usuń określone Rozszerzenieelement z rozszerzeń tego ModelElement.

RemoveExtension(ModelElement, Guid)

Usuń wszystkie rozszerzenia określonego ModelElement o określonym typie.

RemoveExtension(ModelElement, Type)

Usuń wszystkie rozszerzenia tego ModelElement o określonym typie.

TryGetExtension(ModelElement, DomainClassInfo)
TryGetExtension(ModelElement, Guid)
TryGetExtension(ModelElement, Type)
TryGetExtension<T>(ModelElement)

Pobierz Rozszerzenieelement określonego typu z dostępnych rozszerzeń tego ModelElement. Jeśli ten element nie ma takiego rozszerzenia, wynik będzie miał wartość null.

CanDelete(ModelElement, Guid[])

Usuwa element z modelu.

GetLocks(ModelElement)

Pobierz flagi blokady dla tego elementu. Spowoduje to włączenie wszelkich blokad włączonych na partycji zawierającej element.

IsLocked(ModelElement, Locks)

Sprawdź, czy ten element ma jakikolwiek określony zestaw blokad

SetLocks(ModelElement, Locks)

Ustaw flagi blokady tego elementu

Dotyczy