ModelElement.IsActive Właściwość

Definicja

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli element jest obecnie aktywny w ramach modelu, wartość false, jeśli element został usunięty lub jest w trakcie usuwania.

public:
 property bool IsActive { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsActive { [System.Diagnostics.DebuggerStepThrough] get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
[<get: System.Diagnostics.DebuggerStepThrough>]
member this.IsActive : bool
Public ReadOnly Property IsActive As Boolean

Wartość właściwości

Boolean
Atrybuty

Dotyczy