ProvideRelatedFileAttribute.Register(RegistrationAttribute+RegistrationContext) Metoda

Definicja

Rejestrowanie nowego przełącznika wiersza polecenia

public:
 override void Register(Microsoft::VisualStudio::Shell::RegistrationAttribute::RegistrationContext ^ context);
public override void Register (Microsoft.VisualStudio.Shell.RegistrationAttribute.RegistrationContext context);
override this.Register : Microsoft.VisualStudio.Shell.RegistrationAttribute.RegistrationContext -> unit
Public Overrides Sub Register (context As RegistrationAttribute.RegistrationContext)

Parametry

Dotyczy