SimpleEditorView.IsSupported(IDataObject) Metoda

Definicja

Określa, czy użytkownik przybornika obsługuje obiekt danych, do którego się odwołuje.

public:
 virtual int IsSupported(Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IDataObject ^ data);
public:
 virtual int IsSupported(Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IDataObject ^ data);
 virtual int IsSupported(Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IDataObject const & data);
public virtual int IsSupported (Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.IDataObject data);
abstract member IsSupported : Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.IDataObject -> int
override this.IsSupported : Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.IDataObject -> int
Public Overridable Function IsSupported (data As IDataObject) As Integer

Parametry

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, zwraca Microsoft.VisualStudio.NativeMethods.S_OK , w przeciwnym razie zwraca Microsoft.VisualStudio.NativeMethods.S_FALSE .

Implementuje

Uwagi

Domyślnie ta metoda nie jest zaimplementowana i zwraca wartość <xref:Microsoft.VisualStudio.NativeMethods.S_FALSE> .

Dotyczy