CacheItemKey Struktura

Definicja

Klucz służący do identyfikowania wpisu pamięci podręcznej.

public value class CacheItemKey : IEquatable<Microsoft::VisualStudio::RpcContracts::Caching::CacheItemKey>
[System.Runtime.Serialization.DataContract]
public struct CacheItemKey : IEquatable<Microsoft.VisualStudio.RpcContracts.Caching.CacheItemKey>
[<System.Runtime.Serialization.DataContract>]
type CacheItemKey = struct
Public Structure CacheItemKey
Implements IEquatable(Of CacheItemKey)
Dziedziczenie
CacheItemKey
Atrybuty
Implementuje

Konstruktory

CacheItemKey(ReadOnlyMemory<Byte>, Int64)

Inicjuje nowe wystąpienie CacheItemKey struktury.

Właściwości

ContentHash

Pobiera klucz pamięci podręcznej, w większości przypadków będzie to wartość skrótu.

ContentSize

Pobiera rozmiar zawartości w magazynie.

Metody

Equals(CacheItemKey)

Indicates whether the current object is equal to another object of the same type.

Equals(Object)
GetHashCode() System.IEquatable`1.GetHashCode

Operatory

Equality(CacheItemKey, CacheItemKey)

Zastąpienie operatora dla = =.

Inequality(CacheItemKey, CacheItemKey)

Zastąpienie operatora dla elementu! =.

Dotyczy