GlobalObjectCollection.Contains(GlobalObject) Metoda

Definicja

Określa, czy ta kolekcja zawiera dany element.

public:
 bool Contains(Microsoft::VisualStudio::Shell::Design::GlobalObject ^ item);
public bool Contains (Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.GlobalObject item);
member this.Contains : Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.GlobalObject -> bool
Public Function Contains (item As GlobalObject) As Boolean

Parametry

item
GlobalObject

Obiekt, który ma zweryfikowane członkostwo w kolekcji.

Zwraca

Boolean

true Jeśli kolekcja zawiera obiekt, w przeciwnym razie false .

Dotyczy