IVsOutputWindowPane.OutputStringThreadSafe(String) Metoda

Definicja

Zapisuje tekst w okienku okna danych wyjściowych.

public:
 int OutputStringThreadSafe(System::String ^ pszOutputString);
public:
 int OutputStringThreadSafe(Platform::String ^ pszOutputString);
int OutputStringThreadSafe(std::wstring const & pszOutputString);
public int OutputStringThreadSafe (string pszOutputString);
abstract member OutputStringThreadSafe : string -> int
Public Function OutputStringThreadSafe (pszOutputString As String) As Integer

Parametry

pszOutputString
String

podczas Tekst, który ma być dołączany do okienka okna danych wyjściowych.

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Jeśli to się nie powiedzie, zwraca kod błędu.

Uwagi

Podpis COM

Z vsshell. idl:

Z vsshell. idl:

HRESULT IVsOutputWindowPane::OutputStringThreadSafe(  
   [in] LPCOLESTR pszOutputString  
);  

Ta metoda nie jest wolna wątkowo zaimplementowana przez SVsOutputWindow . Ta metoda jest podobna do programu, OutputString ale (zgodnie z implementacją SVsOutputWindow usługi) uruchamia przefiltrowaną pompę komunikatów (co pozwala na obsługę komunikatów RPC) zamiast otwartej pompy komunikatów (co umożliwia wprowadzanie danych przez użytkownika).

Zalecane jest, aby spróbować rzutować okienko do OutputStringNoPump i wywołać OutputStringNoPump zamiast niego, aby uniknąć pomp komunikatów, i powracać do korzystania z tej OutputStringThreadSafe metody, jeśli rzutowanie zakończy się niepowodzeniem.

Dotyczy