IVsToolboxUser.IsSupported(IDataObject) Metoda

Definicja

Określa, czy użytkownik przybornika obsługuje obiekt danych, do którego się odwołuje.

public:
 int IsSupported(Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IDataObject ^ pDO);
public:
 int IsSupported(Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IDataObject ^ pDO);
int IsSupported(Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IDataObject const & pDO);
public int IsSupported (Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.IDataObject pDO);
abstract member IsSupported : Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.IDataObject -> int
Public Function IsSupported (pDO As IDataObject) As Integer

Parametry

pDO
IDataObject

podczas Obiekt danych, który ma być obsługiwany.

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Jeśli to się nie powiedzie, zwraca kod błędu.

Uwagi

Podpis COM

Z vsshell. idl:

HRESULT IVsToolboxUser::IsSupported(  
   [in]IDataObject* pDO  
);  

Środowisko wywołuje tę metodę, aby określić, czy użytkownik przybornika obsługuje obiekt danych, do którego się odwołuje.

Dotyczy