IVsToolboxUser.ItemPicked(IDataObject) Metoda

Definicja

Wysyła powiadomienie, że element w przyborniku jest wybierany za pomocą kliknięcia lub naciskając klawisz ENTER.

public:
 int ItemPicked(Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IDataObject ^ pDO);
public:
 int ItemPicked(Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IDataObject ^ pDO);
int ItemPicked(Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IDataObject const & pDO);
public int ItemPicked (Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.IDataObject pDO);
abstract member ItemPicked : Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.IDataObject -> int
Public Function ItemPicked (pDO As IDataObject) As Integer

Parametry

pDO
IDataObject

podczas Wybrany obiekt danych.

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Jeśli to się nie powiedzie, zwraca kod błędu.

Uwagi

Podpis COM

Z vsshell. idl:

HRESULT IVsToolboxUser::ItemPicked(  
   [in]IDataObject* pDO  
);  

Ta metoda jest wywoływana za każdym razem, gdy element przybornika zostanie dodany do okna po zaznaczeniu, czyli przez użytkownika dwukrotnie klikając element lub pojedynczym kliknięciem i naciśnięciem klawisza Enter, który został zakończony przez przekazanie mechanizmu przeciągania i upuszczania.

Dotyczy