IVsToolboxUser Interfejs

Definicja

Wysyła powiadomienie o elementach przybornika do właściciela tych elementów.

public interface class IVsToolboxUser
public interface class IVsToolboxUser
__interface IVsToolboxUser
[System.Runtime.InteropServices.Guid("B5E12E94-6653-4A0D-9C42-5357F2654360")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)]
public interface IVsToolboxUser
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("B5E12E94-6653-4A0D-9C42-5357F2654360")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)>]
type IVsToolboxUser = interface
Public Interface IVsToolboxUser
Pochodne
Atrybuty

Uwagi dotyczące implementowania

Ten interfejs jest implementowany przez widok dokumentu w projektancie, aby włączyć elementy przybornika.

Metody

IsSupported(IDataObject)

Określa, czy użytkownik przybornika obsługuje obiekt danych, do którego się odwołuje.

ItemPicked(IDataObject)

Wysyła powiadomienie, że element w przyborniku jest wybierany za pomocą kliknięcia lub naciskając klawisz ENTER.

Dotyczy