TaskProvider.Navigate(Task, Guid) Metoda

Definicja

Przechodzi z zadania do poprawnego położenia w dokumencie, pokazanego w określonym widoku logicznym.

public:
 bool Navigate(Microsoft::VisualStudio::Shell::Task ^ task, Guid logicalView);
public bool Navigate (Microsoft.VisualStudio.Shell.Task task, Guid logicalView);
member this.Navigate : Microsoft.VisualStudio.Shell.Task * Guid -> bool
Public Function Navigate (task As Task, logicalView As Guid) As Boolean

Parametry

task
Task

Zadanie, z którego ma zostać przeprowadzenie nawigacji.

logicalView
Guid

Widok logiczny, w którym ma zostać wyświetlony dokument.

Zwraca

Boolean

true Jeśli było możliwe przeprowadzenie nawigacji, w przeciwnym razie false .

Uwagi

Ta metoda otwiera dokument, do którego odwołuje się task w określonym widoku logicznym i umieszcza kursor na początku wiersza.

Dotyczy