Link.Type Właściwość

Definicja

Pobiera typ obiektu docelowego.

public:
 property Type ^ Type { Type ^ get(); };
public Type Type { get; }
member this.Type : Type
Public ReadOnly Property Type As Type

Wartość właściwości

Type

Typ obiektu docelowego.

Dotyczy