UITestExtensionPackage.PackageDescription Właściwość

Definicja

Pobiera opis tego pakietu testowego interfejsu użytkownika.

public:
 abstract property System::String ^ PackageDescription { System::String ^ get(); };
public abstract string PackageDescription { get; }
member this.PackageDescription : string
Public MustOverride ReadOnly Property PackageDescription As String

Wartość właściwości

String

Opis pakietu.

Dotyczy