TextFormattingRunProperties.BackgroundBrush Właściwość

Definicja

Pobiera Pędzel w tle.

public:
 virtual property System::Windows::Media::Brush ^ BackgroundBrush { System::Windows::Media::Brush ^ get(); };
public override System.Windows.Media.Brush BackgroundBrush { get; }
member this.BackgroundBrush : System.Windows.Media.Brush
Public Overrides ReadOnly Property BackgroundBrush As Brush

Wartość właściwości

Brush

Pędzel w tle.

Uwagi

Ta właściwość pobiera przezroczysty Pędzel, jeśli Pędzel tła nie jest aktualnie ustawiony.

Dotyczy