IBlockTag.Level Właściwość

Definicja

Pobiera poziom zagnieżdżonych stałość bloku strukturalnego.

public:
 property int Level { int get(); };
public:
 property int Level { int get(); };
public int Level { get; }
member this.Level : int
Public ReadOnly Property Level As Integer

Wartość właściwości

Int32

Dotyczy